"La llibertat no baixarà cap al poble, és el poble que ha de pujar cap a la llibertat" (Emma Goldman)

divendres, 11 de juliol de 2014

USTEC·STEs DENUNCIA L’ARBITRARIETAT EN EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES DE PROFESSORAT PER AL CURS 2014-2015.

(Continua, amb major força, si cap, la privatització de l'educació pública, amb el vist-i-plau i la col·laboració de molts directors i directores dels centres públics).
 
Ja fa més d’un any que USTEC·STEs va denunciar el contingut del que acabaria sent el Decret de provisió de llocs de treball i plantilles, finalment aprovat al llarg del curs 2013-2014, i ja aplicat en la confecció de les plantilles per al curs vinent. El nostre sindicat va anticipar els nombrosos conflictes i arbitrarietats que es produirien i el conjunt de violacions de drets i contra els principis d’especialitat, objectivitat i transparència que exigeix qualsevol servei públic.
A partir del coneixement de l’esclat de centenars de conflictes i greuges personals, tenim constància que les nostres pitjors previsions es compleixen amb escreix. Per molta retòrica i eufemismes amb què l’Administració tracta de disfressar la realitat, en la gran majoria de llocs on s’apliquen els diversos perfils, tothom té clar que les places perfilades tenen noms i cognoms. El nepotisme s’ha generalitzat i les fidelitats personals i polítiques cotitzen molt per sobre de l’experiència o la competència professional. La gran majoria de propostes de continuïtat o de no continuïtat estan motivades per qüestions molt properes a la discriminació pura i dura per raons diverses, entre les quals hi ha la salut, el grau d’insubmissió, el sexe,la maternitat..., i, per tant, la normativa que emana de la LEC està atacant no només els principis constitucionals, sinó també la Declaració Universal dels Drets Humans i els Tractats de l’Organització Internacional del Treball. 
USTEC·STEs denuncia que l’Administració està optant per la via de la privatització
del sistema públic d’educació amb el tancament de línies públiques, la consolidació
de l’oferta i els concerts de centres privats i l’adopció de formes de gestió privada dels
centres públics, alhora que empeny bona part de les direccions a fer  servir l'arbitrarietat
com a criteri de contractació de professorat, amb la descarada voluntat d’acabar amb
la llibertat de càtedra i amb l’horitzontalitat tradicional en les relacions del claustre,
amb l’objectiu de provocar una involució jeràrquica en les relacions de poder dins dels
centres educatius.
USTEC·STEs denuncia també les males arts utilitzades pel Departament d’Ensenyament, emparant-se en la LEC i inventant-se el concepte de “tancament administratiu de centre”, per tal de perpetrar un nou atac a l’educació pública i a les condicions laborals de les persones que hi treballen. Aquest “tancament administratiu” comporta la remoció col·lectiva de tot el professorat del centre i la seva substitució de manera discrecional per altre professorat amb la conseqüent conculcació de drets dels treballadors i treballadores. 
Davant d’aquestes situacions d’indefensió i arbitrarietat generades per l’aplicació de la norma, aconsellem a tots els equips directius que s’abstinguin de fer servir les competències que els reconeix la nova normativa de poder triar a dit al seu personal, alhora que exigim al Departament d’Ensenyament, als SSTT i a la Inspecció d’Ensenyament que actuïn per aturar les situacions abusives que ara mateix ja s’estan produint en molts centres amb propostes de no continuïtat arbitràries, i en alguns casos massives, i amb propostes de continuïtat discrecionals i sense justificar que col·loquen el professorat en una situació d’inseguretat i indefensió absolutament intolerables en un país i un sistema educatiu que han de ser profundament democràtics. 
USTEC·STEs posa al servei del professorat afectat l’assessorament i si calgués els seus serveis jurídics per contribuir a la defensa dels seus drets. Al mateix temps continuem la lluita contra la LEC i el seu desplegament tirant endavant les accions judicials ja empreses contra els decrets d’autonomia, de direccions i de provisió i plantilles, i promovent, juntament amb altres entitats i persones, una ILP que obri la porta a una nova llei d’educació que no permeti aquests abusos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada